Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Forretningsorden for styregruppen

Vedtaget på Styregruppemødet 24. marts 2015
Styregruppens formål:

UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem 3 kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer.

Styregruppen skal sikre UU Nordvestjyllands overordnede kontakt til de samarbejdende kommuner, og sikre, at disse kommuner har indflydelse på vejledningscentrets politik, aktiviteter, økonomi m.m.

Styregruppen skal sikre overensstemmelse mellem vejledningscentrets aktiviteter og kommunernes forventninger, og har endvidere til opgave at sikre udarbejdelse af budgetter, og sikre at disse overholdes. 

Styregruppens sammensætning:

Styregruppen består af 2 rep. fra hver af de samarbejdende kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer.

Ved forfald kan en kommune lade sig repræsentere ved en suppleant.

Lederen af UU Nordvestjylland deltager som sekretær, med taleret, men uden stemmeret.

En medarbejderrepræsentant deltager i styregruppens møder med taleret, men uden stemmeret.

Valg af formand og konstituering:

Holstebro Kommune varetager formandsskabet.

Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

Forretningsordenen kan ændres ved indsendelse af forslag til formanden.

Punktet behandles herefter på næste styregruppemøde.

Styregruppemøder:

Der afholdes som min. 2  styregruppemøder årligt.
Juni måned (budget) og december måned (virksomhedsplan).
Regnskabsgodkendelse pr. mail i marts måned.

Styregruppen er beslutningsdygtig når over halvdelen af kommunerne  er repræsenteret.

Eventuelle afstemninger afgøres ved  stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Styregruppen holder møder efter formandens bestemmelse, eller når to medlemmer ønsker dette.

Dagsorden:

Formanden indkalder til møderne med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen udsendes 1 uge før mødet.

Ethvert medlem har ret til, efter forudgående meddelelse til formanden, at få en sag på dagsordenen.

Dagsordenpunktet skal normalt være UU lederen i hænde senest 2 uger  før afholdelse af mødet.

Faste dagsordenspunkter:
  1. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde
  2. Meddelelser fra formanden
  3. UU-lederen orienterer om nyt siden sidste styregruppemøde
  4. Eventuelt
  5. Dagsordenpunkter til næste møde   

I  marts måned  skal regnskabet for det foregående år fremsendes til  styregruppen.

Senest 1. juli  skal budgettet for følgende kalenderår fremlægges på styregruppemøde, og fremsendes derefter med styregruppens indstilling til Holstebro Kommune. Kopi heraf til de øvrige deltagende kommuner.

Referat af styregruppemøder:

Der udarbejdes beslutningsreferat over styregruppemøderne. Af dette skal der fremgå navne på styregruppemedlemmerne som deltog i mødet.

Styregruppemedlemmerne skal have tilsendt referatet 1 uge efter mødet.

Referatet er godkendt hvis der ikke er indsendt indsigelser til UU lederen senest 1 uge efter udsendelse af referatet.

 

Hent Styregruppens forretningsorden (pdf)

 

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk