Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Samarbejdsaftale

Mellem
Holstebro Kommune
og
Lemvig Kommune og Struer Kommune
er der herved indgået følgende samarbejdsaftale om drift af
Ungdommens Uddannelsesvejledning,
UU- Nordvestjylland:

§1.

Det er formålet med samarbejdet,

 • at sikre et sammenhængende vejledningstilbud for unge i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 
 • at sikre og koordinere vejledningsindsatsen
 • at sikre synlige vejledningstilbud i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner
 • at sikre en høj kvalitet af de tværgående vejledningsydelser
 • at sikre målrettede tilbud til unge med særlige behov for velledning, og
 • at sikre en forpligtende deltagelse fra de tilknyttede vejledningsordninger i løsningen af centrets opgaver.
§ 2.

Det forudsættes at UU Nordvestjylland skal sikre en effektiv varetagelse af en bred vifte af opgaver i forhold til vejledning af unge i henhold til gældende lovgivning og virksomhedsplanen for UU Nordvestjylland.

Det forudsættes således, at uddannelsesvejledningscentret forestår

 • udvikling af overordnede vejledningsstrategier
 • metodeudvikling
 • kvalitetsudvikling, resultatvurdering og selvevaluering
 • efteruddannelse af vejledere

Det forudsættes at UU Nordvestjylland har vejledningsansvaret for

 • unge fra folkeskolens 7. klasse til det 25. år
 • unge som er omfattet af Aktivpligten for de 15-17 årige
 • vejledningstilbud til de 19–25 årige der er omfattet af målgruppen

Det forudsættes at UU Nordvestjylland skal udvikle og koordinere

 • erhvervspraktik
 • studie- og virksomhedsbesøg
 • introduktionskurser i 8. klasse
 • brobygningsforløb i 9. og 10. klasse
 • § 9 stk. 5 forløb (praktiske og teoretiske forløb, der finder sted på og uden for skolen)
 • gæstelærerordninger
 • andre relevante tiltag

Det forudsættes, at UU Nordvestjylland skal bistå skolerne i det obligatoriske emne Uddannelse og Job.

Endelig forudsættes det at UU Nordvestjylland skal have et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne, kommunale aktører, organisationer og arbejdsmarkedets parter.

§ 3.

Holstebro Kommune er ansvarlig for driften af UU Nordvestjylland.

Holstebro kommune er således ansættelsesmyndighed for det personale, som vil være ansat i centret, og centrets regnskaber og budgetter indgår i Holstebro Kommunes regnskaber og budgetter som et særligt resultatområde under Børne- og Ungeudvalgets regi.

For at sikre UU Nordvestjyllands overordnede kontakt til de samarbejdende kommuner, og for at sikre disse kommuner mulighed for indflydelse på centrets politik, aktiviteter, økonomi m.m., nedsættes der et rådgivende organ – en styregruppe – som gennem møder med UU centrets leder og medarbejdere sikrer overensstemmelse med centrets aktiviteter og kommunernes forventninger. Styregruppen har desuden til opgave at sikre udarbejdelse af budgetter, og sikre at disse overholdes.

Styregruppen har indstillingsret til det ansvarlige fagudvalg i Holstebro Kommune.

Styregruppen består af 2 embedsmænd udpeget fra hver af de samarbejdende kommuner, i alt 6 personer.
Ved forfald kan en kommune lade sig repræsentere ved en suppleant.

Holstebro Kommune varetager formandsskabet. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4.

Hvert år senest den 1. juli udarbejdes der et budget for UU Nordvestjyllands drift det følgende kalenderår. Budgettet skal indeholde alle udgifter ved driften af centret – lønninger inkl. pensionsbidrag, kørsel, husleje, rengøring, forbrugsafgifter, udgifter til telefon, it, køb af kontorartikler, inventar, leasingaftaler m.m.

Budgetforslaget fremsendes til Holstebro Kommune med styregruppens indstilling og der fremsendes samtidig kopi heraf til de øvrige deltagende kommuner.

Budgetforslaget vil herefter indgå i Holstebro Kommunes samlede budget, og de øvrige deltagende kommuner indarbejder deres andel af de budgetterede udgifter i deres budgetter.

Hvert år inden 1. marts udarbejdes regnskab for det forudgående år. Overførsel af over- / underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende kan ske i henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler. Eventuelle ikke overførte over-/underskud mellem regnskabsårets indbetalinger fra de deltagende kommuner og regnskabets udvisende udlignes ved ekstraordinære ind- eller udbetalinger til/fra de deltagende kommuner inden 1. april efter regnskabsåret.

Det samlede regnskab indgår i Holstebro Kommunes regnskaber og revideres i den forbindelse.

§ 5.

Hver af de deltagende kommuner betaler en forholdsmæssig andel af udgiften ved etablering og drift af UU Nordvestjylland.

Hver af de deltagende kommuner betaler en andel svarende til befolkningstallet i kommunen pr. 1. januar året forud for regnskabsåret. Betalingen for 2015 vil således være baseret på befolkningstallet pr. 1. januar 2014.

Hver kommune betaler sin forholdsmæssige andel efter at UU Nordvestjylland i første kvartal fremsender den årlige opkrævning for den enkelte kommunes andel i overensstemmelse med det vedtagne budget.

§ 6.

Udtræden af samarbejdet kan kun ske til en 1. januar og med mindst 12 måneders varsel.

Ved en af de deltagende kommuners udtræden, skal aktivitetsniveauet for UU Nordvestjylland tilpasses de ændrede forudsætninger, således at den fortsatte drift ikke vil betyde nogen nævneværdig merudgift for de resterende kommuner.

Faste omkostninger, som centret ikke har mulighed for at nedbringe, skal den udtrædende kommune betale sin forholdsmæssige andel af  de næstfølgende 3 år, dog for så vidt angår udgifter til husleje skal den udtrædende kommune betale en forholdsmæssig andel heraf, indtil lejekontrakten kan opsiges/tilpasses.

Den forholdsmæssige andel beregnes som den procentvise andel af udgifterne til centret, som den udtrædende kommune har betalt i gennemsnit de seneste tre regnskabsår.

§ 7

Tvister vedr. denne aftale skal som udgangspunkt løses ved forhandling mellem de deltagende kommuner. I mangel af enighed, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift.

Hver part udpeger en voldgiftsmand og voldgiftsmændene udpeger i forening en opmand. I tilfælde af uenighed om udpegning af en opmand, udpeges denne af præsidenten for Vestre Landsret. Gensidig meddelelse om valg af voldgiftsmænd skal ske senest en måned efter at begæring om voldgift er fremsat.

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de omkostninger, der er forbundet med voldgiftssagen.

I øvrigt henvises til lov om voldgift.

§ 8.

Ændringer i nærværende aftale kræver enighed blandt de deltagende kommuner.

§ 9.

Nærværende aftale – erstatter tidligere aftale fra 1. januar 2007, og er gældende fra 1. april 2015.

 

Hent Samarbejdsaftale som pdf her

UU-Nordvestjylland  •  Nørreport-Centret  •  Nørregade 60 2.tv  •  7500 Holstebro  •  Tlf. 9664 3040  •  Mail uunvj@uunvj.dk